พิธีการทางศุลกากร

ผลการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาด่านศุลกากรสะเดา

สถานที่ท่องเที่ยว


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรสะเดา ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 90320
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7439-8816-7
email : 75120000@customs.go.th

การทดลองขยายเวลาทำการด่านศุลกากรสะเดา - บูกิตกายูฮิตัม เป็น 24 ชั่วโมง

การทดลองขยายเวลาทำการด่านศุลกากรสะเดา - บูกิตกายูฮิตัม เป็น 24 ชั่วโมง

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอให้มีการพิจารณาการทดลองขยายเวลาทำการด่านศุลกากรสะเดา เป็น 24 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ทดลองขยายเวลาทำการด่านศุลกากรสะเดา เป็น 24 ชั่วโมง โดยเริ่มต้นในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 จนครบระยะเวลาทดลอง 3 เดือนโดยให้กระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องต่อไป   

2. การทดลองขยายเวลาฯ จะครอบคลุมเฉพาะการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์เท่านั้น ไม่รวมถึงการเดินทางข้ามแดนของผู้โดยสาร และได้กำหนดเฉพาะประเภทรถบรรทุกขนาดใหญ่ (Lorry) และประเภทรถพ่วง (Trailer) เท่านั้น ไม่รวมถึงรถกระบะหรือรถน้ำหนักเบา (Pick - up/Light weight) นอกจากนี้ยังจำกัดจำนวนคนบนรถเพียงไม่เกิน 2 คน ได้แก่ คนขับรถ 1 คน และผู้ช่วยคนขับรถ 1 คน เท่านั้น 

การเตรียมความพร้อมของด่านศุลกากรสะเดา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.  ด่านศุลกากรสะเดาได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างศุลกากรกับภาคเอกชนประจำพื้นที่ด่านศุลกากรสะเดา ได้แก่ ผู้นำเข้า  - ส่งออก ตัวแทนออกของ และผู้ขนส่งสินค้า เพื่อประชาสัมพันธ์ และกำหนดแนวทางในการผ่านพิธีการศุลกากร

2.  ด่านศุลกากรสะเดาได้จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานและกำกับดูแลโครงการปรับปรุงด่านพรมแดนสะเดา (หน่วยงาน CIQ) เพื่อหารือ รับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการทดลองเปิดให้บริการระหว่างจุดผ่านแดนถาวรไทย - มาเลเซียที่ด่านพรมแดนสะเดา-ด่านศุลกากรบูกิตกายูฮิตัม 24 ชั่วโมง และการบริหารจัดการพื้นที่ในบริเวณด่านพรมแดนสะเดา

3.  ด่านศุลกากรสะเดาได้มีการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรบูกิตกายูฮิตัม มาเลเซีย เพื่อหารือ เตรียมความพร้อม และซักซ้อมขั้นตอนพิธีเปิดด่าน 24 ชั่วโมง

4.  ด่านศุลกากรสะเดา ได้จัดเวรฯ เจ้าหน้าที่ศุลกากรปฏิบัติหน้าที่ที่ด่านพรมแดนเพิ่มในช่วงระหว่าง 23.00 - 05.00 น. ทุกวัน วันละ 8 คน เวรตรวจปล่อยสินค้า 4 คน เวรพรมแดน 4 คน และหากมีความจำเป็นเราสามารถเพิ่มเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้บริการเพิ่มอีก 4 คนทันที

5. ด่านศุลกากรสะเดาเตรียมการออกประกาศด่านศุลกากรสะเดา เกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร และการขนส่งของเข้า - ออก ผ่านแดนทางบกตามทางอนุมัติ ณ ด่านศุลกากรสะเดา 24 ชั่วโมง เพื่อกำหนดเงื่อนไขและแนวทางการปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการนำเข้า - ส่งออกสินค้า

ผลกระทบจากการขยายเวลาทำการ

จากผลการศึกษา พบว่าการขยายเวลาทำการด่านศุลกากรสะเดา - บูกิตกายูฮิตัม เป็น 24 ชั่วโมง จะส่งผลดี คือ สร้างความยืนหยุ่นในการขนส่งสินค้า ลดค่าใช้จ่ายน้ำมันจากการจราจรที่คับคั่งเฉลี่ยวันละ 400,000 บาท  และเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น 5%

การขยายเวลาทำการเป็น 24 ชั่วโมง อาจจะช่วยลดปัญหาการจราจรในอนาคตได้หากผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย เช่น ผู้ประกอบการ ตัวแทนออกของ ฯลฯ ให้ความร่วมมือในการวางแผนการขนส่งสินค้าโดยเปลี่ยนเวลาจากการขนส่งในเวลาเร่งด่วนเป็นเวลาอื่นที่สภาพการจราจรไม่แออัด

 


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 12 มิถุนายน 2562 16:19:51
จำนวนผู้เข้าชม : 790
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรสะเดา
ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 90320
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7439-8816-7
อีเมล์ : 75120000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรสะเดา - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 ด่านศุลกากรสะเดา สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ